Uchwałą Nr 4/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2016 w wysokości:
Przychód:                    25 070 496,22  zł
Koszty:                        22 079 502,32  
Podatek dochodowy:         80 955,00  
Zysk (netto):                  2 910 038,90  

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.