Uchwałą Nr 3/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2019 w wysokości:
Przychód:                      20 054 127,34  zł
Koszty:                          19 656 183,51  
Podatek dochodowy:         204 966,00  
Zysk (netto):                       192 977,83  

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.