Zgromadzenie Wspólników

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada jedyny wspólnik Gmina Miejska Tczew.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Tczew;
Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa Akt Założycielski Towarzystwa, Regulamin Zgromadzenia Wspólników zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 4/2005 z dnia 01.03.2005 r.  oraz ustawa z 15.09.2000 r. „Kodeks spółek handlowych”
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
 2. zatwierdzanie bilansu i rachunków wpływów i strat,
 3. udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów zgodnie z art. 7 aktu założycielskiego Spółki lub pokrycia strat, wysokości odpisu na fundusze i kapitał zapasowy,
 5. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 6. podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości należących do Spółki,
 7. podjęcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji  Towarzystwa Budownictwa  Społecznego „ZGM” Sp. z o.o. oraz wyznaczenia likwidatora,
 9. wybór i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla jej członków zwrotu kosztów,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie Spółki, w tym również podwyższenia  lub obniżenia kapitału zakładowego,
 11. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 12. ustalanie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
 13. podejmowanie innych uchwał przewidzianych aktami prawnymi wymienionymi w akcie założycielskim oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu – Dyrektorem jest Arkadiusz Woźniak.
Zarząd „Towarzystwa” powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą.
Kompetencje Zarządu określa Akt założycielski spółki, Regulamin Zarządu zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 6/2005 z dnia 01.03.2005 r. oraz ustawa z 15.09.2000 r. „Kodeks spółek handlowych”.
Do zadań i uprawnień Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw Spółki zgodnie z umową Spółki, interesami wspólników i przepisami prawa,
 2. sporządzanie sprawozdania finansowego oraz dorocznego sprawozdania z rocznej działalności Spółki,
 3. składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, a zwłaszcza w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywanie umów,
 4. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników,
 5. wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej,
 6. składanie wniosków Zgromadzeniu Wspólników odnośnie podziału zysków lub pokrycia strat Spółki,
 7. udział w Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 8. zabezpieczenie organizacyjne pracy Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 9. opracowywanie rocznych planów działania,
 10. ustalenie organizacji przedsiębiorstwa Spółki,
 11. ustalanie zakresu obowiązków pracowników oraz ich wynagrodzeń,
 12. wykonywanie uchwał władz Spółki,
 13. wykonywanie innych czynności niezbędnych, bądź zleconych przez władze Spółki,
 14. przekazywanie po odbytym Zgromadzeniu Wspólników, Prezydentowi Miasta Tczewa w terminie 7 dni stosownej dokumentacji tj. protokołów, uchwał i załączników w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem prze Zarząd Spółki,
 15. przekazywanie Prezydentowi Miasta Tczewa miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego do 25-go dnia miesiąca następnego z uzasadnieniem ewentualnych odchyleń od planu,
 16. sporządzanie jednolitego tekstu Aktu założycielskiego Spółki, jeżeli dokonano zmian w akcie założycielskim a jednolity tekst Atu nie został sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego,
 17. składanie oświadczeń wymaganych przepisami prawa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz informowanie Rady Nadzorczej o wypełnieniu tegoż obowiązku.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Mirosław Ostrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Pronobis –  Z-ca Przewodniczącego RN
Anna Kusa – Sekretarz RN
Eugeniusz Tomaszewski – członek RN

Wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały wskazując jednocześnie Przewodniczącego Rady oraz jego Zastępcę.
Kompetencje Rady Nadzorczej określa Akt założycielski spółki, Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 5/2005 z dnia 01.03.2005 r. oraz ustawą z 15.09.2000 r. „Kodeks spółek handlowych”.
Do szczegółowych obowiązków Rady należy:

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 3. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 4. wybór  biegłego rewidenta  spośród kandydatów przestawionych  przez Zarząd Spółki
 5. wyrażanie zgody na  zbycie lub obciążanie  majątku Spółki, w przypadku gdy przedmiot zbycia  lub wartość obciążenia  przekracza kwotę 20 000zł,
 6. zatwierdzenie  Regulaminu organizacyjnego  i zasad funkcjonowania Spółki  przygotowanych przez Zarząd Spółki
 7. opiniowanie kierunków  rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów tej działalności,
 8. opiniowanie dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
 9. udzielanie konsultacji i porad Zarządowi Spółki w sprawach wniesionych przez Zarząd,
 10. opiniowanie wniosku w sprawie przystąpienia i tworzenia przez Spółkę innych spółek  prawa spółek handlowych,
 11. opiniowanie regulaminów Spółki (z wyjątkiem Regulaminu Zgromadzenia Wspólników) przed ich zatwierdzeniem przez Zgromadzenie Wspólników,
 12. opiniowanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, przed ich zatwierdzeniem przez Zgromadzenie Wspólników,
 13. niezwłoczne   przekazywanie na piśmie stosownej  informacji Prezydentowi Miasta Tczewa. w przypadku trudnej sytuacji  Spółki,
 14. opiniowanie zamiaru nabywania lub zbywania nieruchomości przez Spółkę, a także obciążania ich ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 15. powoływanie, odwoływanie  członków Zarządu Spółki, oraz reprezentowanie Spółki w stosunkach z członkami Zarządu Spółki,
 16. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000r.Nr 26, poz. 304 z późn. zm.),
 17. kontrola przestrzegania przez członków Zarządu Spółki obowiązków w zakresie składania oświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) o samorządzie gminnym oraz stosowanie konsekwencji przewidzianych przepisami w/w ustawy w przypadku nie wykonania tych obowiązków przez Zarząd,
 18. opiniowanie stawki czynszu za  1m2 powierzchni użytkowej  lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych  Spółki.