Status prawny

Status prawny

W dniu 10 lipca 2000 roku Zenon Odya i Adam Protasiuk działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie zawiązali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czynność ta została potwierdzona Aktem Założycielskim sporządzonym w kancelarii notarialnej Wojciecha Kondrackiego – notariusza repertorium A nr 2601/2000 z dnia 10.07.2000 r. Akt założycielski został zatwierdzony dnia 28.07.2000 Roku decyzją nr 266 Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W dniu 28 listopada 2000 roku Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem RHB 15171. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.10.2003 r. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000177615.

Kapitał zakładowy
Kapitał spółki wynosi obecnie 23 140 000 zł i dzieli się na 46 280 udziałów po 500 zł. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne i należą do Gminy Miejskiej Tczew.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiot działalności

 1. Przedmiotem działania Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
 2. Spółka może również:
  1. nabywać budynki mieszkalne;
  2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 • wynajmować lokale użytkowe do których Spółka posiada tytuł prawny;
 1. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków  niemieszkalnych  nie może być  większa niż powierzchnia  zarządzanych  budynków  mieszkalnych;
 2. Spółka może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą w szczególności na:
  1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
  2. budowaniu  budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli oraz środków pochodzących z kredytów, pożyczek i innych źródeł finansowania;
  3. budowaniu obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych;
  4. przeprowadzaniu remontów i modernizacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do których Spółka posiada tytuł prawny inny niż prawo własności;
  5. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.
 3. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2, jest:
  1. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
  2. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub   dzierżawionymi – PKD   68.20.Z,
 1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnychi  niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
 2. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
 3. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
 1. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
 2. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
 3. tynkowanie – PKD 43.31.Z,
 • zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
 • posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
 • malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
 1. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD  43.39.Z,
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z.

każdy czwartek w godz. 14.00 – 16.00