Tczewskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Tczewa dysponuje własnymi lokalami użytkowymi oraz administruje budynkami i lokalami użytkowymi,  które są własnością Gminy Miejskiej Tczew.

Sprawy dotyczące lokali użytkowych prowadzi:

pokój nr 7 (parter)
Andrzej Czapiewski – inspektor ds. najmu lokali
                                            – kierownik Domu Organizacji Pozarządowych
tel.  58 530 11 00 wewn. 27
kom.  883 333 211

 

 

 

 

OGŁOSZENIA/ INFORMACJE

DOM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

                                                     REGULAMIN DOMU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W TCZEWIE
                                                                                                                                 §1
1. Regulamin Domu Organizacji Pozarządowych w Tczewie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z obiektu na rzecz organizacji pozarządowych w Tczewie.
2. Korzystanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie Regulaminu i umowy z Beneficjentem, o której mowa w §7 ust. 5 Regulaminu.
                                                                                                                                 §2
                                                                                                                        DEFINICJE
Pojęciom użytym w Regulaminie nadano następujące znaczenie:
1. Gmina – Gmina Miejska Tczew.
2. DOP – Dom Organizacji Pozarządowych w Tczewie.
3. Kierownik – osoba zarządzająca DOP, wyznaczona przez Prezydenta Miasta Tczewa, do kierowania DOP oraz wykonywania innych określonych w regulaminie czynności.
4. Kandydat – organizacja pozarządowa, spełniająca określone w Regulaminie wymogi do złożenia wniosku o uzyskanie statusu Beneficjenta.
5. Wniosek – dokument, na podstawie którego dokonuje się oceny możliwości uzyskania przez Kandydata statusu Beneficjenta.
6. Rekrutacja – procedura składania i rozpatrywania wniosków Kandydatów.
7. Beneficjent – organizacja pozarządowa, której wniosek został rozpatrzony pozytywnie, i z którym została podpisana umowa przez Prezydenta Miasta Tczewa.
8. Umowa z Beneficjentem – umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Tczewa a Beneficjentem, regulująca prawa i obowiązki Beneficjenta.
9. Organizacja pozarządowa (zwana dalej Organizacją) – organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).
                                                                                                                                §3
                                                                   CELE I ZAKRES POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ DOP
1. DOP jest przedsięwzięciem Gminy w zakresie wspierania działających na jej terenie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, przede wszystkim tworzenie warunków do powstawania, funkcjonowania oraz rozwoju obywatelskich grup inicjatywnych – organizacji samorządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Tczew.
2. W ramach realizacji zadania określonego w ust. 1 DOP wykonuje zadania polegające na użyczeniu powierzchni pod działalność statutową tczewskich organizacji i stowarzyszeń.
3. Beneficjent może korzystać z DOP w następujący sposób:
1) korzystać z powierzchni użytkowej oraz infrastruktury biurowej DOP,
2) korzystać z adresu korespondencyjnego DOP,
3) ułatwiać Beneficjentom nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami, prowadzić działania integrujące środowisko pozarządowe z mieszkańcami i sektorem publicznym.
                                                                                                                                §4
                                                                                                         ORGANIZACJA DOP
1. Siedziba DOP mieści się przy pl. Św. Grzegorza 5, 83-110 Tczew, w budynku stanowiącym własność Gminy.
2. DOP otwarty jest w godzinach od poniedziałku do piątku od 11:00 do 21:00 i w soboty od 10:00 do 16:00. Korzystanie z obiektu DOP poza godzinami otwarcia możliwe jest wyłącznie w przypadkach uzasadnionych interesem społecznym, po uprzednim zgłoszeniu przez wnioskodawcę pisemnego zapotrzebowania oraz zatwierdzeniu zapotrzebowania przez Kierownika DOP.
3. DOP zarządzany jest przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
                                                                                                                                 §5
                                                                                                                    KANDYDACI
Kandydatami do uzyskania statusu Beneficjenta są organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia z terenu Gminy Miejskiej Tczew.
                                                                                                                                § 6
                                                                    ZASADY PRZYZNAWANIA STATUSU BENEFICJENTA
1. Informacja na temat zasad korzystania z obiektu przez DOP, rekrutacji, usług świadczonych na rzecz Beneficjentów, praw i obowiązków Beneficjenta, jest dostępna:
1) na stronie internetowej www.tczew.pl, z możliwością pobrania niezbędnych formularzy;
2) informację każdorazowo udostępnia Kierownik DOP.
2. Nie mogą korzystać z obiektu DOP podmioty przedstawione we wniosku:
1) mogące stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego,
2) stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pozostałych Beneficjentów,
3) sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi.
                                                                                                                                 §7
                                                     PROCEDURA PRZYZNAWANIA STATUSU BENEFICJENTA DOP
1. Kandydat składa wniosek w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z §6 ust. 1. W imieniu Kandydata wniosek składa organ lub osoba uprawniona do reprezentacji tego podmiotu, ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo pełnomocnik upoważniony do działania w imieniu Kandydata przez wyżej wymienione organy lub osoby.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Kandydat składa na obowiązującym formularzu.
3. Wzór formularza stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. O wyborze Kandydata decyduje Kierownik DOP, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta lub wskazanego przez niego Zastępcę.
5. Na podstawie pozytywnej decyzji, o której mowa w punkcie 4, następuje nadanie Kandydatowi statusu Beneficjenta i podpisanie pomiędzy Tczewskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Tczewie a Beneficjentem, umowy użyczenia lokalu w siedzibie DOP.
6. DOP podpisuje umowę z Beneficjentem na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
7. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
8. DOP zastrzega sobie prawo do poszerzenia kryteriów decydujących o niemożności uzyskania przez Organizację statusu Beneficjenta DOP, a także odmówić przyjęcia do DOP w oparciu o obiektywnie uzasadnione przesłanki w konkretnym przypadku.
                                                                                                                                §8
                                                                                                  OBOWIĄZKI BENEFICJENTA
1. Organizacja w DOP ma prawo do powoływania się na status Beneficjenta, jednak nie ma prawa zaciągać zobowiązań w imieniu DOP.
2. DOP nie ponosi w stosunku do osób trzecich odpowiedzialności za jego działania lub zaniechania.
3. Wszystkie osoby korzystające z DOP są zobowiązane do utrzymywania oraz niezakłócania porządku. Wszelkie konsekwencje wynikającego z nieprawidłowego używania powierzchni wspólnej, w tym przywrócenie porządku, obciążają wszystkich Beneficjentów solidarnie.
4. Na terenie DOP zabronione jest w szczególności:
1) zaśmiecanie budynków i terenu DOP oraz składowanie śmieci w miejscach innych niż wyznaczony śmietnik;
2) oszpecanie budynków i terenu DOP, m.in. poprzez nieuzgodnione z Kierownikiem wywieszanie szyldów, plakatów, informacji;
3) spożywania alkoholu oraz palenia papierosów;
4) Beneficjent, w celu prowadzenia działalności, ma prawo korzystać tylko z części, która jest przedmiotem umowy najmu.
5. Utrzymanie czystości powierzchni wspólnej w budynku zapewnia DOP.
6. Beneficjent nie może stosować urządzeń elektrycznych o mocy większej niż moc przyłączeniowa doprowadzona do używanej powierzchni.
7. Beneficjent jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zasad bhp, p.poż. i stosowania się do zaleceń uprawnionych do kontroli osób i instytucji. Przeszkolenie w zakresie zasad bhp i p.poż. pozostaje w obowiązku Beneficjenta.
8. Wszelkie uszkodzenia w DOP powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji, bądź z winy Beneficjenta lub osób działających w jego imieniu, w jakiejkolwiek formie, muszą być niezwłocznie zgłoszone do Kierownika DOP i naprawione na koszt Beneficjenta.
9. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek uregulowania wszelkiego rodzaju opłat wynikających z przepisów prawa miejscowego i innych ustaw, niebędących przedmiotem Umowy z Beneficjentem.
                                                                                                                                 §9
                                                                                  ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY
1. Zakończenie świadczenia pomocy przez DOP następuje w niżej wymienionych przypadkach:
1) wygaśnięcia umowy użyczenia, o którym mowa w ust. 3;
2) rozwiązania umowy użyczenia na mocy porozumienia stron;
3) upływu okresu wypowiedzenia umowy użyczenia, dokonanego przez DOP lub Beneficjenta;
4) w razie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu;
5) upływu okresu, na jaki została zawarta umowa użyczenia.
2. Kierownik DOP jest uprawniony do wypowiedzenia umowy również w przypadku prowadzenia działalności zagrażającej zdrowiu i życiu innych Beneficjentów, szkodliwej dla środowiska naturalnego lub przekraczającej zwyczajowe normy moralne (niezgodnej z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi / zasadami współżycia społecznego).
                                                                                                                                  §10
                                                                                                   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana niniejszego Regulaminu wiąże Beneficjenta, jeżeli w ciągu 14 dni od opublikowania zmiany nie złożył oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kwestionariusz danych organizacji pozarządowej

Wykaz organizacji pozarządowych zajmujących pomieszczenia w budynku przy pl. św. Grzegorza 5