im5d4027-hdr-chopina33-v2

 
KONTAKT
 
pokój nr 7 (parter)
Aleksandra Fandrejewska – inspektor ds. nieruchomości
i najmu lokali
tel.  58 530 11 00 wewn. 27
kom. 500 712 661

 

 

PRZYWRÓCENIE TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU

Etapy załatwienia sprawy:

 1. spłata zadłużenia w całości lub rozłożenie zaległości na raty;
 2. terminowa wpłata czynszu wraz z ustaloną ratą w 3 następujących po sobie miesiącach zgodnie z warunkami ugody;
 3. pobranie oraz złożenie wypełnionego wniosku o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu;
 4. oczekiwanie na wydanie decyzji przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie;
 5. podpisanie umowy najmu lokalu.

W przypadku sądowego nakazu eksmisji, przed rozłożeniem zaległości na raty, należy dokonać spłaty 25% zadłużenia podstawowego (bez odsetek).

Miejsce załatwienia sprawy:

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
ul. Kołłątaja 9
83-110 Tczew

Komórki odpowiedzialne:

1. rozłożenie zaległości na raty
      Dział Windykacji – pokój nr 12, tel. 58 530 11 00, wewn. 23
2. złożenie wniosku
      Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 12, tel. 58 530 11 00, wewn. 23
3. podpisanie umowy najmu
      Dział Nieruchomości i Najmu Lokali – pokój nr 7, tel. 58 530 11 00, wewn. 27

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.);
 2. uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.

Druki do pobrania

Wniosek o przywrócenie tytułu prawnego

 

ZASADY PRZYZNAWANIA LOKALI KOMUNALNYCH

LOKALE KOMUNALNE PRZYZNAJE GMINA MIEJSKA TCZEW

Wszelkie informacje o zasadach przyznawania lokali komunalnych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Tczewie podanej poniżej:

http://www.bip.tczew.pl/sprawy/104/przyznawanie_lokali_mieszkalnych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Tczewie
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Społecznych – pokój nr 23, tel. 58 77 59 337, 58 77 59 481

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.);
 2. Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.

Druki do pobrania:

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego

Deklaracja o wysokości dochodów

Karta informacyjna

 

WSTĄPIENIE W STOSUNEK NAJMU PO ZMARŁYM NAJEMCY

Informacje ogólne:

 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
 1. Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
 1. Potwierdzeniem uprawnień do lokalu w takim przypadku jest umowa najmu sporządzana na pisemny wniosek na druku dostępnym do pobrania poniżej. Wymaganym załącznikiem do wniosku jest kserokopia aktu zgonu najemcy.
 1. W razie braku osób wymienionych w ust. 1, stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Pozostałe osoby mogą starać się o przyznanie uprawnień do lokalu składając stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Tczewie (Wydział Spraw Społecznych – pokój nr 23, tel. 58 77 59 337)

Miejsce załatwienia sprawy:

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
ul. Kołłątaja 9
83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna:

Dział Nieruchomości i Najmu Lokali – pokój nr 7, tel. 58 530 11 00, wewn. 27

Podstawa prawna:

 1. kodeks cywilny (art. 691)
 2. Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.

Druki do pobrania:

Potwierdzenie praw najmu po śmierci dotychczasowego najemcy 

 

WYKUP LOKALI KOMUNALNYCH

Wszelkie informacje o zasadach wykupu lokali komunalnych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Tczewie podanej poniżej:

http://www.bip.tczew.pl/sprawy/134/wykup_lokalu_mieszkaniowego_przez_najemce

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Tczewie
pl.Piłsudskiego 1
83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – pokój nr 48, tel. 58 77 59 316

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
 2. ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r.  poz. 1892)
 3. uchwała Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, zmieniona uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.02.2015 r.

Druki do pobrania:

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Karta informacyjna

 

ZAMIANY LOKALI KOMUNALNYCH

Wszelkie informacje o zasadach zamiany lokali komunalnych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Tczewie podanej poniżej:

http://www.bip.tczew.pl/sprawy/94/przyznawanie_lokali_mieszkalnych_w_wyniku_wzajemnej_zamiany

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Tczewie
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Społecznych – pokój nr 23, tel. 58 77 59 337, 58 77 59 481

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.);
 2. Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.

Druki do pobrania:

Wniosek o zamianę mieszkania

Karta informacyjna

 

PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO

Informacje ogólne:

 1. Umowy najmu lokali socjalnych zawierane są na czas określony, maksymalnie trzy lata.
 1. Najem lokal socjalnego może zostać przedłużony na wniosek najemcy złożony w Urzędzie Miejskim w Tczewie według zasad określonych na podanej poniżej stronie:

http://www.bip.tczew.pl/sprawy/88/przyznawanie_uprawnien_do_zajmowanego_lokalu_socjalnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Tczewie
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Społecznych – pokój nr 23, tel. 58 77 59 337, 58 77 59 481

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.).

Druki do pobrania:

Karta informacyjna

 

ZMIANY ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALU

Informacje ogólne:

Opłaty z tytułu korzystania z lokalu nalicza się stosownie do ilości osób faktycznie zamieszkujących w lokalu (nie mylić z osobami zameldowanymi).

Obowiązkiem każdego najemcy lokalu gminnego jest informowanie administratora o każdej zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany.

W celu zgłoszenia takiej zmiany, należy wypełnić oraz złożyć stosowne oświadczenie na druku dostępnym do pobrania poniżej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
ul.Kołłątaja 9
83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna:

Dział Nieruchomości i Najmu Lokali – pokój nr 7, tel. 58 530 11 00, wewn. 27

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.);

Druki do pobrania:

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu

 

 

OGŁOSZENIA O ZAMIANIE LOKALI

Najemca lokalu gminnego położonego przy ul. Podgórnej 20 zamieni mieszkanie na większe. Oferowany lokal składa się z jednego pokoju, kuchni oraz wc. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 10,61 m2. Kontakt pod numerem:

img_7123img_7124img_7125img_7127img_7128img_7130